การจัดการองค์ความรู้
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบประเมินผล รอบที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
01 ก.ย. 2563
2 ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
10 ส.ค. 2563
3 คดี ฮั็ว เล่ม 1. ดาวน์โหลดเอกสาร
224
14 ก.ค. 2563
4 สาระสำคัญของ พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
14 ก.ค. 2563
5 ความสำคัญของ ITA ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
218
06 ก.ค. 2563
6 เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2020 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
30 มี.ค. 2563
7 สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย ป.ป.ช. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
30 มี.ค. 2563
8 พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
30 มี.ค. 2563
9 คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ (ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ดาวน์โหลดเอกสาร
227
30 มี.ค. 2563
10 บทความศาลปกครอง (ถมที่ดินตนเองแต่...) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
16 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.